Personalemangel

Situation

Sundheds- og Omsorgsafdelingen mangler personale som følge af strejker, lockout, arbejdsnedlæggelser eller lignende.

At borgerne ikke modtager de visiterede og/ eller livsnødvendige ydelser.

Borgere, som er visiteret til sundhedsfaglig hjælp.

AlarmeringStrejker og lockout er varslede hændelser, hvor krisestaben i god tid adviseres og kan planlægge styringen af hændelsen.

Arbejdsnedlæggelse kan være en pludselig hændelse, hvor den leder, der bliver informeret situationen, adviserer krisestaben

Opgaver


Den daglige drift kan være påvirket meget forskelligt afhængig af situationen.
Skab overblik over situationen
At prioritere ressourcerne således at:
Borgere/beboere, der ikke kan klare sig uden hjælp til livsvigtig medicinering osv. opprioriteres. I planlægningen tages udgangspunkt i bemandingsplanen for weekenden. Borgerne orienteres om situationen og tilses, når forholdene gør det muligt.

Handling


De berørte afdelingers indsatsplaner og action cards aktiveres.

Ved varsling af Strejker og lockout forbereder den daglige leder organisationen på eventuelle ændringer af arbejdsgange og retningslinjer.

Det kan blive nødvendigt at indkalde ekstra personale fra vikarbureauer til løsning af prioriterede opgaver.

Driften overgår til nødberedskab = weekendplaner. Se skemaer under vejrligsplaner

Ledelse og organisation


Sektionernes ledelse har det overordnede ansvar for indsatsen. Den daglige leder har ledelsen på det operative niveau.

Der afrapporteres til krisestaben.

Bemanding og udstyr


Tillidsmændene indgår i planlægningen af at dække nødberedskabet.

Kommunikation


Den ansvarlige lokalledelse orienterer personalet om nødvendige forholdsregler.

De borgere, hvor det ikke er livsnødvendigt at komme frem, orienteres om situationen af den ansvarlige lokalledelse.

Pårørende orienteres om situationen

Der henvises i øvrigt til Kommunikations indsatsplan, for krisekommunikation.

Kontaktoplysninger

Se kontaktoplysninger øverst til højre

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Mette Møller Vitting
Godkendt af Sundhedschef Peter Borup / Omsorgschef Maila Tandrup, februar 2019.

Sidst opdateret: 08.08.2019