CBRNE beredskab

Situation

Der er sket en større ulykke som involverer enten:

C: Kemiske stoffer
B: Biologisk materiale
R: Radiologisk materiale
N: Nukleart materiale
E: Eksplosive stoffer

Det kan eksempelvis være ulykker med lækkende tankvogne, udslip af kemikalier fra en virksomhed, giftig røg fra store brande eller terror med anvendelse af CBRNE-stoffer.

Hændelserne kan påvirke mennesker i umiddelbar nærhed ved at medføre sygdom, tilskadekomst og/eller eksponering med risiko for, at sygdom opstår efterfølgende.

Der kan være risiko for, at stofferne spredes med vinden eller via vandforsyningen over et større område og dermed påvirke en større del af befolkningen.

Det er sandsynligt, at praktiserende læger og kommunalt sundhedspersonale kommer i direkte kontakt med patienter, der har været udsat for CBRNE-eksponering.

Alarmering

Midt- og Vestjyllands Politi, Midtjysk Brand & Redning, Sundhedsstyrelsen eller AMK alarmere krisestaben. Der henvises til den generelle alarmeringsprocedure.

Krisestaben videregiver information til alle berørte afdelinger.

Ved mistanke om sygdom, forårsaget af CBRNE-relaterede hændelser, kontaktes AMK og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Opgaver

Begrænse ulykkens omfang og yde hjælp til borgere, der er direkte ramt af den konkrete hændelse. Kommunens opgaver vil primært være at aflaste og støtte sygehusvæsenet.

Afhængig af ulykkens karakter er kommunens opgave at:

 • Aflaste sygehusvæsenet ved at varetage pleje og omsorg for ekstraordinært udskrevne patienter eller tilskadekomne, der kan opholde sig i eget hjem eller i karantæne.
 • Rådgive medarbejdere og borgere om smitteforebyggende tiltag.
 • Deltage i vaccination af dele af befolkningen.

Handling

Sundhedskrisestaben aktiverer de afdelinger og driftsområder, som berøres af hændelsen.
Afhængig af ulykkens karakter skal sundhedskrisestaben i samråd med relevante parter:

 • Iværksætte at kommunen indkvarterer lettere påvirkede patienter på plejecentre/midlertidige pladser og drager omsorg for smittede i eget hjem.
 • Aktivere skærpede hygiejnekrav og rådgivning herom hos personale og berørte borgere.
 • Aktivere indsatsplan for massevaccination.

Midtjysk Brand & er ansvarlig for rensning af forurenede personer på skadestedet inden lægelig behandling. Rensningen kan ske med assistance fra Beredskabsstyrelsen.

AMK, Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed kan yde rådgivning til kommunen om særlige forholdsregler ved den givne hændelse.

Afhængigt af hændelsens omfang skal krisestaben koordinere indsatsen med nabokommuner og Region Midtjylland.

Ledelse og organisation

Krisestaben er ansvarlig for ledelsen.

Ledelsen for det berørte driftsområde har ansvaret for indsatsen på det pågældende driftsområde. Der afrapporteres til sundhedskrisestaben.

Bemanding og udstyr

Hændelsen kan kræve at medarbejdere og udstyr fra mange forskellige afdelinger involveres. En stærk koordination og vidensdeling er derfor påkrævet.

Sundheds- og Omsorgsafdelingerne etablerer særlige grupper til at varetage opgaver i pleje og behandling af smitsomt syge borgere, dels for at sikre den nødvendige behandling under hensyntagen til faglighed og ekspertise, dels for at minimere smittespredningen.

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

Da håndtering af CBRNE-hændelser kan være kompleks og kræve specialindsigt, kan offentlige myndigheder få rådgivning og bistand fra følgende eksperter:

 • Kemisk Beredskab, Beredskabsstyrelsen
 • Giftlinjen, Region hovedstaden
 • Afdeling for Infektionsepidemiologisk og Forebyggelse 
 • Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste (E-hændelser)
 • Center for Biosikring og Bioberedskab (CBB) på Statens Serum Institut
 • Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse
 • Nukleart Beredskab, Beredskabsstyrelsen

Henvisning

Action card for ovenstående findes på hjemmesiden.

Oprettelse/revision

Denne delplan er udarbejdet af Brian Kristiansen, oktober 2017, som del af den overordnede Sundhedsberedskabsplan 2018-2021.
Godkendt af Viborg Byråd.


Sidst opdateret: 08.08.2019