Smitsomme sygdomme

Situation

Socialområdets tilbud adviseres om udbrud af en særlig smitsom sygdom.

En særlig smitsom sygdom udgør specielt en trussel for ældre, personer med svagt helbred og små børn.

Desuden kan udbruddet af en særlig smitsom sygdom udgøre en trussel for opretholdelsen og videreførelsen af kritiske funktioner på Socialområdets tilbud, da den stor del af personalet vil være sygemeldt.

Alarmering

Sundhedsstyrelsen er den centrale myndighed ved smitsomme sygdomme.

Sundhedsstyrelsen eller Akut Medicinsk Koordinationscenter, som leder indsatsen på regionens vegne, alarmerer via skriftlig orientering og instruks det lokale redningsberedskab og kommunernes sundhed- og omsorgsafdeling.

Beredskabschefen eller Sundhedschefen indkalder krisestaben. Der henvises til den generelle alarmeringsprocedure. Krisestaben aktiverer de berørte driftsområders sundhedsberedskab.

Personale med direkte borgerkontakt informeres om situationen.

Opgaver

Socialområdet skal håndtere borgere med smitsomme sygdomme, som befinder sig på Socialområdets tilbud.

Fokus er på at afbryde smitteveje, pleje sygdomsramte og sørge for at kritiske funktioner kan opretholdes trods sygemeldinger blandt personalet.

Handling

Socialområdet varetager opgaven på Socialområdets tilbud.

Skærpet opmærksomhed på afbrydelse af smitteveje formidles i hele organisationen, herunder håndhygiejne, uniformshygiejne, rengøring og bortskaffelse af affald.

Ledelse og organisation

Krisestaben har den øverste ledelse, hvorefter kommunens normale ledelsesstruktur så vidt muligt fortsat er gældende. 

Der informeres løbende til krisestaben fra de forskellige driftsområder. 

De kommunale og nationale infektionshygiejniske retningslinjer følges.

Bemanding og udstyr

Ledelsen må forvente højt sygefravær hos personalet.

Ledelsen vurderer i det enkelte driftsområde, om der er behov for at indkalde ekstra personale fra andre chef- og direktørområder.

Hvis der er særligt beskyttelsesudstyr, som skal benyttes, vil Sundhedsstyrelsen udmelde dette.

Kommunikation

Kontaktoplysninger

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

Oplysninger om pandemisk influenza kan findes på

www.sst.dk eller på politi.dk

Oprettelse / Revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Michael Petersen, oktober 2017.

Godkendt af (afdelings-/stabschef) den (dato)

 Action cards

Der er pt ingen lokale action cards tilknyttet denne plan.

Sidst opdateret: 10.01.2019