Miljøuheld

Indsatsplan for akutte miljøuheld

Situation

Akutte forureninger på landjorden, i vandløb og søer samt af kystnære områder og havet.

Ved akutte forureninger forstås udslip af forurenende stoffer. Udslip forekommer typisk i forbindelse med trafikulykker, udslip fra virksomheder, lækage fra ledninger og tanke samt væltede køretøjer.

Indsatsen skal forhindre eller forebygge efterfølgende jordforurening og skadelige virkninger på overfladevand, grundvand, menneskers sundhed og naturen i øvrigt.

Midtjysk Brand & Redning er beredskab i forbindelse med akutte forureninger. Teknik og Miljøforvaltningen yder miljøfaglig bistand.

Ved observationer af olie, eller mistanke om anden forurening i det marine område, kontaktes staten, der varetager beredskabet. I Viborg Kommune gælder dette for meldinger og observation af forurening i Lovns Bredning, Hjarbæk fjord og Hjarbæk Havn.

Alarmering

Alle borgere og virksomheder skal kontakte alarmcentralen 112, hvis der er behov for en akut miljøindsats. Midtjysk Brand og Redning tilkalder Teknik og Miljøforvaltningen for miljøfaglig bistand.

Tilkald indenfor normal arbejdstid:
Forurening på landjorden - tlf. 87 87 56 09.
Forurening af vandløb og søer - tlf. 87 87 55 01

Tilkald udenfor normal arbejdstid:
Forurening på landjorden - tlf. 30 25 88 18 (Poul Blicher Andersen).
Forurening af vandløb og søer - tlf. 87 87 55 01 (Chef for Natur og Vand).

Såfremt et af ovenstående telefonnumre ikke besvares kontaktes tlf. 87 87 56 00 (Chef for Byggeri og Miljø).
Efter behov tilkaldes en miljømedarbejder, som kan yde miljøfaglig bistand.

Ved forurening af kystnære områder og havet
Bekæmpelsesindsats mod forurening af de danske farvande varetages efter havmiljøloven af forsvaret.

Ved miljøulykker til søs, herunder observation af olie o.l. på det marine område, kontaktes vagthavende ved Marinens operationscenter, tlf. 72 85 00 00.

Ved observation af i-landdrevet olie på stranden varetager det kommunal beredskab indsatsen. Midtjysk Brand & Redning kontaktes på tlf. 89 70 35 99.

Opgaver

Midtjysk Brand & Redning står for den akutte indsats med en hurtig indgriben på skadestedet, for at mindske de miljømæssige konsekvenser ved uheld.

Indsatsen skal forhindre eller forebygge efterfølgende jordforurening, skadelig virkning på vandløb, søer og det marine område, samt skader på grundvand, menneskers sundhed og naturen i øvrigt.

Handling

Ved akutte forureninger skal følgende handlinger igangsættes:
• Ulykken skal stoppes
• Spredning af forureningen skal forhindres
• Nødvendig oprydning skal igangsættes

Beredskabets indsatsleder sikrer:
• At eventuelle dambrugere adviseres nedstrøms et skadested, såfremt en forurening kan true dambrugsdriften
• At nabokommuner orienteres, såfremt en vandløbsforurening kan blive kommuneoverskridende
• At Staten orienteres, såfremt en vandløbs-forurening risikerer at løbe i det marine område
Se tilhørende ”action cards” for kontaktoplysninger (actionscards er under udarbejdelse)

Miljømedarbejderen assisterer indsatslederen i forhold til konkrete handlinger samt med udtagning af de nødvendige prøver til dokumentation af sagens videre forløb.

Ved akutsager kan miljømedarbejderen på skadestedet meddele påbud til den ansvarlige for forureningen, med henblik på at sikre genoprettelse af hidtidig tilstand.

Indsatslederen og miljømedarbejderen laver afleveringsforretning på skadestedet, hvor det aftales, hvornår akutindsatsen er afsluttet. Ansvaret for den videre miljøindsats overdrages til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Miljøstyrelsen kontaktes i forbindelse med akutte uheld på virksomheder, hvor Miljøstyrelsen er miljømyndighed. Hverdage, kl. 9-16 på tlf. 72 54 40 00. Øvrige tidspunkter kontaktes kontorchef på tlf. 41 31 85 45.

Ledelse og organisation

Indsatslederen fra Midtjysk Brand & Redning og Politiet leder akutindsatsen.

Efter den akutte fase har Teknik- og Miljøforvaltningen ansvaret for den efterfølgende indsats.

Bemanding og udstyr

Midtjysk Brand & Redning
Politiet (typisk ved 112 alarmer)
Medarbejder fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

Beredskabets miljøudstyr indgår i indsatsen.

Yderligere lister med udstyr fremgår af tilhørende actioncards (de er under udarbejdelse).

Kommunikation

I akutfasen sikrer indsatslederen, at de involverede orienteres om nødvendige forholdsregler.
Indsatslederen kan om nødvendigt anmode politiet om at sikre, at beboere og andre tæt på et skadested skal evakueres, eller at berørte naboer eksempelvis anmodes om at holde døre og vinduer lukket, indtil en mulig fare er drevet over. Miljømedarbejderen vurderer på stedet, om skadesomfanget giver anledning til at relevant chef (eller dennes stedfortræder) skal orienteres. Miljømedarbejderen vurderer på skadestedet, om de miljømæssige konsekvenser giver anledning til at pressen bør orienteres.

Kontaktoplysninger

Midtjysk Brand og Redning
Vagt, tlf. 89 70 35 99

Teknik- og Miljøforvaltningen
Chef for Byg og Miljø,
Niels Eriksen, tlf. 87 87 56 00.

Chef for Natur og Vand,
Jørgen Jørgensen, tlf. 87 87 55 01.

Miljømedarbejder (landjorden),
Poul Blicher Andersen, tlf. 30 25 88 18.

Miljømedarbejder (Vandløb og søer),
Karina Amdi Sørensen, tlf. 87 87 55 72.

Miljømedarbejder (Spildevand),
Thomas Møller Schmidt, tlf. 87 87 55 67.

Marinens operationscenter:
Vagthavende, tlf. 72 85 00 00.

Miljøstyrelsen
Miljømyndighed, tlf. 72 54 40 00.
Kontorchef, tlf. 41 31 85 45.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af PBA, TMS, 8KS.

Godkendt af Niels Eriksen og Jørgen Jørgensen den 14. december 2017.

Action cards

Der er ikke udarbejdet understøttende action cards.

Sidst opdateret: 04.07.2019