Vandforurening

Situation


En beredskabssituation ift. drikkevand kan karakteriseres som enten:
• En truet forsyningssituation, hvor der kræves en særlig indsats, som ikke kan klares med de ressourcer, vandforsyningen selv har til rådighed.
• En krisesituation, hvor vandforsyningens forbrugere eller medarbejdere er truet på liv eller helbred, eller hvor væsentlige sikkerhedsmæssige, samfundsmæssige eller økonomiske interesser er truet. Det er en skærpende omstændighed hvis der
findes særligt følsomme forbrugere i forsyningsområdet. Især ældre, personer med svagt helbred og små børn er udsatte.

Alarmering


Ved en større og/eller akut og livstruende forurening, der kræver handling her og nu, skal AMK kontaktes på telefonnummer: 78 41 47 52

Herefter vil regionens præhospitale krisestyringsorganisation eller den regionale krisestyringsorganisation kontakte det berørte vandværk.

Anmeldelse om forurening af drikkevand vil typisk indgå til Energi Viborg, Teknik og Miljøafdelingen i Viborg Kommune, Politiet eller Midtjysk Brand & Redning. I alle tilfælde vil indsatslederen i Midtjysk Brand & Redning blive kontaktet.
Indsatsledelsen hos Midtjysk Brand & Redning aktiverer indsatsplan for det gældende vandforsyningsselskab/område som er berørt.
Brand og Redning kender vagtordning og har telefonliste over Energi Viborgs rådighedsvagter.
Midtjysk Brand & Rednings indsatsledelse alarmerer den lokale leder for de berørte plejecentre/Madservice/skoler/daginstitutioner.
Beredskabsdirektøren kan indkalde krisestaben, hvis det vurderes nødvendigt. Der henvises til den generelle alarmeringsprocedure for indkaldelse af krisestaben.

Opgaver


Etablere og opretholde nødforsyning af rent drikkevand til kommunale institutioner, botilbud mv.

Handling


Teknik- og Miljøafdelingen aktiverer indsatsplanen for den berørte vandforsyning.

Teknik og Miljøafdelingen i Viborg Kommune etablerer et tæt samarbejde med den pågældende vandforsyning samt Midt- og Vestjyllands Politi og Midtjysk Brand & Redning.
Krisestaben kan indkaldes, hvis der er behov. Der henvises til den generelle indkaldelsesprocedure for krisestaben.

Indsatsledelsen orienterer cheferne for Skoleafdelingen, Børn og Unge og Handicap og Psykiatri, hvis deres område er berørt.

Sundheds og Omsorgscheferne er ansvarlig for at tage kontakt til hospitalsledelsen på Hospitalsenhed Midt om deltagelse herfra i en koordineringsgrupper på tværs af sektorerne.

I samarbejde med vandforsyningen informeres de berørte institutioner om forbud mod at drikke vandet. Madservice Viborg informeres direkte i forhold til ikke at bruge vandet i madlavningen samt eventuelle procedurer for at få rent vand til madlavningen.

Den lokale ledelse for plejecenter/Madservice/hjemmepleje/skole/daginstitution sikrer, at beboere ikke drikker forurenet vand.

En alternativ vandkilde etableres ved at koge vandet og/eller købe vand på flasker.

Nødforsyning af vand kan også sikres via tankvogne, udlægning af midlertidige forbindelsesledninger til tapsteder
ved andre vandværker og private boringer.
Styrelsen for Patientsikkerhed inddrages med henblik på rådgivning.

Ledelse og organisation


Ledelsen i Teknik og Miljø har den overordnede ledelse af beredskabet. Eventuelt i tæt samarbejde med det berørte vandværk og Midtjysk Brand & Redning.

Bemanding og udstyr


Det kan blive nødvendigt at købe vand på flasker, koge vandet og anskaffe ekstra vandbeholdere.

Nærmeste leder indkalder ekstra personale efter behov.

Kommunikation


Ved aktivering af den pågældende vandforsyningsindsatsplan kan der nedsættes en infogruppe bestående af repræsentanter fra direktionen i Viborg Kommune, Midtjysk Brand
& Redning, de eller de berørte vandværker, Styrelsen for Patientsikkerhed, repræsentant for analyselaboratoriet og Midt- og Vestjyllands politi.

Infogruppen informerer berørte institutioner og borgere.
Der henvises i øvrigt til Kommunikations indsatsplan for krisekommunikation.

Henvisning

Se desuden beredskabsplan for vandforsyning på hjemmesiden for Teknik og Miljø - se i venstre side.


Oprettelse, godkendelse og revision:

Denne delplan er udarbejdet af Brian Kristiansen, oktober 2017, som del af den overordnede Sundhedsberedskabsplan 2018-2021
Godkendt af Viborg Byråd
Sidst opdateret: 08.08.2019