Hygiejne og rengøring - Action card

Opgave

Procedurer vedrørende hygiejne, desinfektion, rengøring og bortskaffelse af affald ved særligt smitsomme sygdomme.

Hvem

Den nærmeste leder

Hvornår

Når hændelsen indtræffer, eller når Sundhedsstyrelsen udsender varsel til Styrelsen for Patientsikkerhed. Hvorefter denne kontakter kommunens vagthavende indsatsleder.

Handling

Håndhygiejne er den vigtigste enkeltstående procedure for afbrydelse af smitteveje.

Håndhygiejne skal altid udføres med 70-85% ethanol tilsat glycerol. Såfremt hænderne er våde og/eller synligt forurenede foretages håndvask forud for hånddesinfektion.

Hånddesinfektion udføres:
• Før rene opgaver
• Efter urene opgaver
• Før og efter handskebrug
• Efter håndvask
SSI - sådan udfører du korrekt håndhygiejne

Rengøring og desinfektion er vigtige elementer til at begrænse smittespredning.
• Anvend almindelig anvendte rengøringsmidler og følg producentens instruktioner.
• Tør straks spild af blod og vævsvæsker op, så al synlig forurening fjernes. Husk handsker!
• Aftør derefter stedet med et til formålet egnet desinfektionsmiddel.
• Rengøringspersonale anvender samme værnemidler som plejepersonale
• Kontaktpunkter som f.eks. sengeheste, håndtag, vandhaver, fjernbetjeninger, alarmer, sengeborde, borde og stole rengøres med egnet desinfektionsmiddel

Bortskaffelse af affald
Affald bortskaffes som dagrenovations affald med mindre der er tale om risikoaffald (stikkende, skærende genstande eller materiale indeholdende vævsvæsker, der vil dryppe ved sammenpresning).

Tøj og linned
Urent tøj og linned håndteres så lige som muligt. Husk handsker ved håndtering.
Tøj der er stærkt forurenet af sekreter eller ekskrementer lægges i smeltepose inden vask.

Bestik og service
Almindelig bestik og service rengøres i opvaskemaskine ved 80 grader. Hvis dette ikke er muligt anvendes engangsservice.
Bortskaf madaffald med dagrenovation.

Udstyr
Udstyr vaskes straks i opvaskemaskine ved 80 grader. Hvis dette ikke er muligt anvendes egnet kemisk desinfektionsmiddel.

Bemanding

Udstyr

Kontaktoplysninger

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Oprettelse, godkendelse og revision:

Udarbejdet af: Mette Møller Vitting, oktober 2017

Godkendt af Sundhedschef Peter Borup / Omsorgschef Maila Tandrup, februar 2019 .

Revideret:

Sidst opdateret: 24.10.2019