Smitsomme sygdomme, herunder pandemi og epidemi

Situation

Udbrud af en særlig smitsom sygdom

En særlig smitsom sygdom udgør specielt en trussel for ældre, personer med svagt helbred og små børn.

Sundhedsstyrelsen antager i et muligt scenario for en pandemi, at ca. 25 pct. af befolkningen bliver syge i løbet at en 12 ugers periode, at ca. 10 pct. af de syge skal tilses af en læge, at 0.55 pct. af de syge må indlægges og at ca. 15 pct. af de indlagt har behov for intensiv observation.

Desuden kan udbruddet af en særlig smitsom sygdom udgøre en trussel for opretholdelsen og videreførelsen af kritiske funktioner i ældreplejen, botilbud, institutioner og pasningstilbud, da den stor del af personalet vil være sygemeldt.

Alarmering

Sundhedsstyrelsen er den centrale myndighed ved smitsomme sygdomme.

Sundhedsstyrelsen eller AMK, som leder indsatsen på regionens vegne, alarmerer via skriftlig orientering og instruks Midtjysk Brand & Redning samt kommunernes sundhed- og omsorgsafdeling.

Beredskabsdirektøren eller Sundheds- eller Omsorgschefen indkalder krisestaben. Der henvises til den generelle alarmeringsprocedure. Krisestaben aktiverer de berørte driftsområders sundhedsberedskab.

Personale med direkte borgerkontakt informeres om situationen.

Opgaver

Kommunen skal håndtere borgere med smitsomme sygdomme, som befinder sig på plejecentre, i botilbud eller i eget hjem.

Fokus er på at afbryde smitteveje, pleje sygdomsramte og sørge for at kritiske funktioner kan opretholdes trods sygemeldinger blandt sundhedspersonalet.

Handling

De berørte afdelingers indsatsplaner og action cards aktiveres.

Kommunens sundhedspleje håndterer situationen i forhold til børn og unge på skole og institutioner (Se på www.beredskabsplan.viborgkommune.dk)
Socialafdelingen varetager opgaven i forhold til handicap- og psykiatriområdet. Sundhed og Omsorg varetager pleje af syge og smittede, der opholder sig på plejecentre, midlertidige pladser og eget i hjem.

Skærpet opmærksomhed på afbrydelse af smitteveje formidles i hele organisationen, herunder håndhygiejne, uniformshygiejne, rengøring og bortskaffelse af affald.

  • Akut Medicinsk Koordinationscenter kontaktes ved behov for karantænefaciliteter
  • Tilrettelæggelse og gennemførelse af massevaccination tilrettelægges i overensstemmelse med vejledningen herfor (se nedenfor)

Sundhedskrisestaben aftaler med Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og AMK, hvordan parterne hurtigt og effektivt kommunikerer.

Sundhedsstyrelsen vil løbende indhente, bearbejde og udfærdige relevant information og vejledning til sundhedsvæsenet i regioner og kommuner.

Der kan findes yderlig information i forhold til massevaccination i bilag 9 i ”Vejledning om planlægning af sundhedsberedskabet”. Som findes på www.sst.dk

Ledelse og organisation

Krisestaben har den øverste ledelse, hvorefter kommunens normale ledelsesstruktur så vidt muligt fortsat er gældende.

Der informeres løbende til krisestaben fra de forskellige driftsområder.

De kommunale og nationale infektionshygiejniske retningslinjer følges.

Bemanding og udstyr

Ledelsen må forvente højt sygefravær hos personalet. Ledelsen vurderer i det enkelte driftsområde, om der er behov for at indkalde ekstra personale fra andre chef- og direktørområder.

Hvis der er særligt beskyttelsesudstyr, som skal benyttes, vil Sundhedsstyrelsen udmelde dette.

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

Karantænecenter:

Der kan opstå et behov for at oprette et karantænecenter for at isolere smittebærere. Det er Sundhedsstyrelsen eller Epidemikommissionen, der træffer beslutning om disse centre.

Ved mistanke om sygdom under Epidemiloven alarmeres Epidemikommissionen via politiet på telefon 1-1-4 eller til AMK-beredskabet på 78 41 47 52

Oplysninger om pandemisk influenza:

Ansvaret for karantænecenteret ligger hos regionen. Regionen forestår planlægning af indretning, drift og administration og bemanding af karantænecentrene. Observation, behandling og pleje er regionens opgave, dertil kommer forsyning af fødevarer, bortskaffelse af affald mv.

Kommunens rolle afklares mellem øverste tilstedeværende ledere fra kommunen og regionen i samspil med sundhedskrisestaben.
Oplysninger om pandemisk influenza kan findes på og www.sst.dk

Henvisning

Oprettelse/revision

Denne delplan er udarbejdet af Brian Kristiansen, oktober 2017, som del af den overordnede Sundhedsberedskabsplan 2018-2021
Godkendt af Viborg Byråd


Sidst opdateret: 08.08.2019