Massevaccination

Situation

Udbrud af smitsom sygdom kan medføre behov for vaccination i større målestok og kræver hurtig handling.

Alarmering

Sundhedsstyrelsen underretter via skriftlig orientering og instruks til Midtjysk Brand & Redning og kommunens sundheds- og omsorgsafdelinger.
Beredskabsdirektøren eller Sundheds- eller Omsorgschefen indkalder krisestaben. Der henvises til den generelle alarmeringsprocedure for indkaldelse af krisestaben.
Krisestaben underretter ledere for de berørte afdelinger. Den enkelte leder informerer herefter ud i egen organisation.

Opgaver

Beslutning om at vaccinere hele eller dele af befolkningen træffes af nationale sundhedsmyndigheder i den konkrete situation. Vaccination af borgere vil i for så vidt muligt ske hos egen læge. Sundheds- og Omsorgsafdelingerne vil bistå de nationale myndigheder i en sådan situation. Viborg Kommune skal varetage vaccinationen af kommunens medarbejdere.

Handling

Sundhedsstyrelsen vil, afhængig af epidemiens karakter, typisk anbefale vaccination af sundhedsfagligt personale i det kommunale sundhedsvæsen samt personale med særligt vigtige funktioner i den kommunale forvaltning eksempelvis brandmænd og plejepersonale.
Vaccinationsstederne skal være bemandet med praktiserende læger og sygeplejersker med vaccinationskompetence. Praksiskonsulenten skal være behjælpelig med aftaler til lægehuse om betjening af vaccinationsstederne.
Vaccination af ældre, syge og handicappede, som ikke kan komme hjemmefra, foretages enten af en praktiserende læge eller af hjemmesygeplejersker på delegation fra en læge.
Udførelse:

1. Krisestaben udpeger vaccinationssteder

2. Ledelsen for de berørte personalegrupper udarbejder navnelister over de medarbejdere, som skal vaccineres og aftaler tid og sted for vaccinationen

3. Sundheds- og Omsorgscheferne er i fællesskab ansvarlige for at der bestilles vaccine, kanyler og affaldsbeholdere til risikoaffald, så det er klar på vaccinationsstederne.

Vaccinationen kan eventuelt foregå på følgende adresser:

Sundhedscenter Viborg

Plejecenter Liselund

Valget af konkrete vaccinationssteder afhænger af hvor mange, der skal vaccineres og, hvilke grupper der er tale om.
Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for distribution af vaccine.
Kommunens sundhedsberedskab vil følge anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og/eller Styrelsen for Patientsikkerhed, herunder retningslinjer for forebyggende indsats.
Borgere i risikogruppen skal henvende sig til egen læge og aftale nærmere om eventuel vaccination.

Ledelse og organisation

Organiseringen vil afhænge af Sundhedsstyrelsens vejledning og rådgivning.
Den daglige leder for de afdelinger, som anbefales vaccineret er ansvarlig for:

  • Udarbejdelse af lister over de medarbejdere som skal vaccineres
  • Fremsendelse af lister til krisestaben
  • At alle medarbejdere informeres om sygdommens symptomer og smitteveje.

Sundheds- og Omsorgsafdelingerne koordinerer indsatsen.
På hvert vaccinationscenter etableres en lokal ledelse bestående af:

  • En administrativ medarbejder fra kommunen.
  • En sygeplejerske fra plejecenter, hjemmesygeplejen eller andre organisatoriske enheder i kommunen.
  • En af de udpegede praktiserende læger.

Bemanding og udstyr

Vaccinationsstederne indrettes med borde, stole og beholdere til risikoaffald.
Sundheds- og Omsorgsafdelingerne udpeger vaccinationspersonale og sørger for vagtplaner m.m.

Henvisning

Oprettelse/revision

Denne delplan er udarbejdet af Brian Kristiansen, oktober 2017, som del af den overordnede Sundhedsberedskabsplan 2018-2021.
Godkendt af Viborg Byråd.


Sidst opdateret: 08.08.2019