Krisehjælp - Psykosocial indsats ved beredskabshændelser

Situation

Personer, som har været udsat for en ulykke, vil ofte opleve stress-reaktioner af psykisk og/eller fysisk karakter.
Reaktionerne kan også ramme personer, som indirekte er berørte af hændelsen, for eksempel pårørende til omkomne/savnede og det personale, som har deltaget i indsatsen.

Alarmering

Kommunens psykosociale indsats psykosociale indsats (krisestøtte og social assistance) skal kunne aktiveres dels ved hændelser, som alene berører Viborg Kommune og dels ved hændelser, hvor kommunen bistår regionens psykosociale indsats.
Nærmeste leder ved ulykkesstedet drøfter sammen med indsatslederen behovet for krisestøtte. Indsatslederen på ulykkesstedet, Midtjysk Brand & Redning eller kommunens krisestab (sundhedskrisestab eller krisestaben) beslutter om der er behov for krisestøtte fra regionens kriseterapeutiske beredskab. Hvis der er behov for aktivering af det psykosociale beredskab (kommunens eller regionens) kan det ske via direktøren for Social, Sundhed & Omsorg.
Ved større ulykker er det indsatsledelsen på stedet, som aktiverer kommunens krisestøttende beredskab.
Regionen kriseterapeutiske beredskab alarmeres via AMK på telefon 78 41 47 52.

Opgaver

Kommunens opgave er at give akut krisestøtte til de berørte medarbejdere, så indtryk bearbejdes og medarbejderen ikke plages unødvendig af eftervirkningerne. Derudover kan kommunen være behjælpelig med social assistance i akutfasen, eksempelvis indkvartering, forplejning, transport m.v.
Region Midtjylland har et professionelt team af psykologer til at yde kriseterapeutisk hjælp efter den første akutte hjælp.
Ved større ulykker skal kommunen eventuelt udpege velegnede lokaler til et psykosocialt støttecenter og etablere det.

Handling

Den nærmeste leder eller krisestaben ved større ulykker vurderer det aktuelle behov for ressourcer og herefter iværksætter, gennemfører og afslutter det krisestøttende beredskab i kommunen.
Ved behov for akut krisestøtte kontaktes regionen i forhold til praktisk hjælp og information om krisereaktioner og mulighed for yderligere hjælp.
Ved større ulykker koordineres indsatsen med AMK.
Sundhedskrisestaben skal desuden være behjælpelig med at finde egnede lokaler til at etablere et psykosocialt støttecenter, hvis indsatslederen på stedet vurderer, at der er behov for det.
I det psykosociale støttecenter kan ulykkesofre og pårørende få støtte og omsorg. Politiet er ansvarlig for registrering af de personer, der har være direkte involveret i ulykken, og har den koordinerede ledelse i støttecenteret. Politiet er desuden ansvarlig for kontakten til medierne.

Ledelse og organisation

Nærmeste leder eller krisestaben er ansvarlig for at aktivere det krisestøttende beredskab i kommunen. Ved etablering af støttecenter er det den daglige leder af lokaliteten som varetager ledelsen af praktiske opgaver, herunder åbning og rømning af lokaler.

Bemanding og udstyr

Nærmere aftaler om lokaler og udstyr aftales i den aktuelle situation og drøftes eventuelt med regionen.

Andre vigtige opmærksomhedspunkter:

Midtjysk Brand & Redning har en medarbejder som er uddannet i kollegastøtte (RITS – Rekonstruktion og Integration af Traumatisk Stress). Midtjysk Brand & Redning kan kontaktes, hvis der skulle opstå et behov.

Henvisning

Oprettelse, godkendelse og revision:


Denne delplan er udarbejdet af Brian Kristiansen, oktober 2017, som del af den overordnede Sundhedsberedskabsplan 2018-2021.
Godkendt af Viborg Byråd.

Sidst opdateret: 08.08.2019