IT nedbrud

Situation

Ved it-nedbrud forstås en situation, hvor flere kommunale institutioner eller hele systemer er utilgængelige i en længere periode (f.eks. ingen forbindelse til internet). Det er ikke muligt at tilgå eller udskrive f.eks. elektronisk dokumentation, medicinoplysninger og kørelister.

Handling

Kontakt andre plejecentre, hjemmeplejegrupper eller boenheder for at konstatere, hvor stort omfanget af nedbruddet er.

Opgaver

Trin    Handling

  1. Skab overblik over situationen
  2. Oprethold et beredskab, der sikrer, at flest mulige opgaver kan løses
  3. Prioriter ressourcerne således, at borgere med livsvigtige behov får den fornødne hjælp.
  4. Sikre, at visiterede borgere får den hjælp de er visiteret til.

Alarmering

Ved IT-nedbrud på sundheds-, omsorgs- eller socialområdet kontaktes IT-afdelingen eller Midtjysk Brand & Redning. (se boks med kontaktoplysninger øverst til højre)

Ledelse og organisation

Lederen for berørte organisatoriske enheder aftaler med sine ledere, hvordan der arbejdes videre uden brug af it.
Ved it-nedbrud af mere end otte timers varighed drøfter sundheds- og omsorgscheferne med direktøren for Social, Sundhed & Omsorg, om sundhedskrisestaben skal indkaldes.

Bemanding og udstyr

Behovet for ekstra medarbejdere til de berørte områder drøftes med nærmeste leder. Øverste leder for området/afdelingen har bemyndigelse til at indkalde det antal medarbejdere, der skønnes nødvendigt.

Kommunikation

Ledelsen på de berørte enheder varetager information og kommunikation til medarbejdere, borgere og samarbejdspartnere.

IT-afdelingen sørger for information om erkendte fejlmeldinger til de berørte organisatoriske enheder i kommunen samt til sundhedskrisestaben, såfremt den er aktiveret.

De berørte områder orienterer hospitalet og de praktiserende læger om IT-nedbruddet og at de derfor ikke kan modtage elektronisk information.

Ved længerevarende IT-nedbrud orienterer den kommunikantionsansvarlige i sundhedskrisestaben borgerne via tilgængelige kommunikationskanaler.

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

Kørelister til chaufførerne hos Madservice og Hjælpemiddelservice kan ikke genereres, da det bliver gjort elektronisk.

Henvisning

Oprettelse/revision

Denne delplan er Godkendt i IT-afd. 4. oktober 2017/Peter Jakobsen, som del af den overordnede Sundhedsberedskabsplan 2018-2021.
Godkendt af Viborg Byråd.Sidst opdateret: 06.02.2020