Evakuering af plejecenter/botilbud/døgntilbud

Situation


Der opstår en brand på et plejecenter eller botilbud, hvilket medfører, at beboerne skal evakueres. Beboerne skal genhuses, idet det ikke er muligt at opholde sig på plejecentret/ botilbuddet.

Alarmering

Personalet ringer 1- 1-2. Den fungerende institutionsleder informerer relevante chefer, som evt. kontakter andre relevante ledere. Der henvises til den generelle alarmeringsprocedure for indkaldelse af krisestaben, hvis denne skal aktiveres.

Opgaver

Der henvises til brandinstruksen for de enkelte plejecentre, midlertidige pladser og daghjem. Instruksen indeholder planer for evakuering samt alarmering af interne og eksterne aktører.

Skab overblik:

  • Hvad er behovet for genhusning?
  • Er der særlige behov, der skal tilgodeses for de genhusede, herunder pleje, pasning, medicinering etc.?
  • Krisehjælp til beboere/personale.

Afdæk behovet for ressourcer:

  • Senge, rollatorer mm. rekvireres via Hjælpemiddelservice.

Handling

Ved brand ringes 1-1-2.
Midtjysk Brand & Redning er den primære aktør ved alle typer af brande. Ved større brande kan krisestaben alarmeres.
Ved behov for genhusning kontaktes de(t) plejecenter, som der henvises til i den lokale brandinstruks.

Ledelse og organisation

Der henvises til brandinstruksen for de enkelte plejecentre og midlertidige pladser. Instruksen indeholder planer for evakuering samt alarmering af interne og eksterne aktører.

Normalt vil en brand ikke aktivere krisestaben.

Indsatsledelsen fra Brand og Redning og Midt- og Vestjyllands Politi leder indsatsen.

Institutionslederen samarbejder med indsatsledelsen og leder personalet på vagt.
Krisestaben kan efterfølgende blive involveret med henblik på genhusning af beboerne fra det ramte plejecenter.
Genhusningen vil finde sted på andre plejecentre i kommunen

Bemanding


Bemandingen er følgende:
• Personalet på vagt
• Midtjysk Brand & Redning
• Midt- og Vestjyllands Politi.


Kommunikation


Personalet på vagt informerer Institutionslederen om branden.

Institutionslederen informeres om branden og dens konsekvenser af Midtjysk Brand & Redning.
Institutionslederen informerer Sundhedschefen, Omsorgschefen og Socialchefen om situationen.

Sundhed- og Omsorgschefen vurderer, eventuelt i samarbejde med Socialchefen, om krisestaben skal indkaldes.

Institutionslederen er ansvarlig for, at pårørende orienteres om situationen og en eventuel evakuering.

Kommunikationsafdelingen i Social, Sundhed & Omsorg koordinerer og tilrettelægger informationen til borgerne, som bl.a. formidles via kommunens kommunikationskanaler.

Midtjysk Brand & Redning vurderer om branden har konsekvenser for lokalområdet og melder dette ud.

Andre vigtige opmærksomhedspunkter


Den vigtigste forebyggende indsats er at sørge for, at personalet jævnligt deltager i brandøvelser samt undervisning i, hvordan en brand håndteres.

Henvisning


Action card for ovenstående findes på hjemmesiden.

Oprettelse/revision

Denne delplan er udarbejdet af Brian Kristiansen, oktober 2017, som del af den overordnede Sundhedsberedskabsplan 2018-2021.
Godkendt af Viborg Byråd.


Sidst opdateret: 08.08.2019