Ekstremt vejrligSituation


Ekstreme vejrforhold (sne, storm, skybrud)  betyder, at udendørs færden er livsfarlig. Årsagen kan være voldsomt snevejr, storm eller skybrud. Borgere, som er strandet i uvejret, eller som ikke modtager den normale pleje, mad og medicin, fordi plejepersonalet har
svært ved at komme frem, har brug for ekstra hjælp.

Alarmering


Hvis det er muligt vil DMI eller anden offentlig myndighed varsle kommunerne.

Beredskabsdirektøren vurderer om situationen kræver at krisestaben indkaldes. Der henvises til den generelle alarmeringsprocedure for indkaldelse af krisestaben.
Krisestaben alarmerer de berørte afdelinger.

Opgaver


Den daglige drift kan være påvirket meget forskelligt afhængig af situationen.

De til formålet udarbejdede indsatsplaner og action cards aktiveres, herunder udbringning af medicin og mad, nødindkvartering af strandede og nødplan for indkaldelse af medarbejdere.

Handling


Ved varsling af uvejr forbereder den daglige leder organisationen på eventuelle ændringer af arbejdsgange og retningslinjer.

Det kan blive nødvendigt at indkalde ekstra personale til løsning af prioriterede opgaver.

Brand og Redning vil komme strandede personer til udsætning, hvorefter evakueringslokaler udpeges i samråd med krisestaben.

Krisestaben etablerer og holder tæt kontakt med nabokommuners og regionens beredskab, da vejrsituationen typisk påvirker større dele af landet.

Ledelse og organisation


Driftsområdernes ledelse har det overordnede ansvar for indsatsen. Den daglige leder har ledelsen på det operative niveau. Der afrapporteres til krisestaben.

Bemanding og udstyr


Det sædvanlige personale løser opgaverne eventuelt med indkaldelse af ekstra personale.
Det vanlige materiel anvendes. Vagtcentralen hos Midtjysk Brand- og Redning kan formidle kontakt til forsvaret eller andre parter, som kan hjælpe, hvis der er behov for yderligere kapacitet.

Kommunikation


Midtjysk Brand & Redning orienterer løbende krisestaben.
Krisestaben viderebringer information til de lokale institutioners ledelse.
Der henvises til Kommunikationsafdelingens indsatsplan for krisekommunikation.

Henvisning


Action card for ovenstående findes på hjemmesiden.

Oprettelse/revision


Denne delplan er udarbejdet af Brian Kristiansen, oktober 2017, som del af den overordnede Sundhedsberedskabsplan 2018-2021
Godkendt af Viborg ByrådSidst opdateret: 08.08.2019