Koordination mellem hospital og kommune

Koordination mellem hospital og kommune ved ekstraordinær udskrivning af patienter - Action card

Opgave

Opretholde et beredskab, der sikrer at flest mulige opgaver kan løses.
Koordinering og modtagelse, pleje og behandling af ekstra ordinært udskrevne patienter fra hospitaler samt andre syge og smittede i eget hjem.
Eventuel ekstra indkaldelse af personale og vikarer.

Hvem

Visitatorerne koordinerer de ekstraordinære udskrivninger med relevante hospitalsafdelinger og den daglige ledelse af områderne.

Hvornår

Ved en varslet ekstraordinær udskrivning af patienter fra hospitalerne til Viborg Kommune.

Handling

Visitationen laver aftale med sygehuset om udskrivningsprocedure, herunder forventet antal patienter, tilstand, epikrise, medicinsk udstyr etc.
Visitationen samarbejder med distrikts- og lokalledere samt privatleverandører om at planlægge, hvortil patienterne skal udskrives.
Myndighedssektionen informerer løbende Krisestaben og relevante ledere om nødvendige instrukser og særlige indsatser.

Bemanding

Lederen af Visitationen vurderer løbende situationen og sikrer det nødvendige antal visitatorer til at løse opgaven

Kontaktoplysninger

Leder af myndighedssektionen

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

 

Oprettet, godkendt og revideret:

Udarbejdet af: Mette Møller Vitting, oktober 2017
Godkendt af Sundhedschef Peter Borup / Omsorgschef Maila Tandrup, februar 2019 .
Revideret:

Sidst opdateret: 24.10.2019