Miljøuheld

CBRNE, miljøuheld

Opgave

Der skabes overblik over opgaverne:

 • Antal smittede borgere
 • Antal smittede personaler
 • Særlige faremomenter 
 • Prioritering af opgaver
 • Behov for evakuering
 • Begræns skaderne som følge af miljøuheldet.

Hvem

Den person, der opdager miljøuheldet, alarmerer Midtjysk Brand og Redning.

De daglige ledelse vurderer, om der er behov for at indkalde ekstra personale.

Krisestaben informerer løbende om nødvendige instrukser og særlig indsats til relevante ledere.

Hvornår

Når hændelsen indtræffer.

Handling

Kontakt nærmeste leder og orientér om situationen, herunder:

 • Hvor stort et spild?
 • Hvilket stof?
 • Hvor er miljøuheldet sket?
 • Er der tilskadekomne eller personer i fare?
 • Er Midtjysk Brand og Redning alarmeret?

Stop og begræns skaden

 • Luk ventiler –afbryd el og processer.
 • Dæk kloakriste.
 • Luk døre og vinduer. Lås ikke disse.

Redning

 • Bring personer væk fra farezonen –udsæt ikke dig selv for fare.

Evakuér

 • Hvis der er personfare: Evakuér beboere, ansatte og gæster til samlingsstedet.

Samlingsplads

 • Se evakueringsplan for plejecenter

Begynd olie- og kemikaliebekæmpelsen med absorberings/opsamlingsmidler –men kun hvis det er forsvarligt.

Orientér dig om stoffets egenskaber og farlighed. Jf. sikkerhedsfaneblad i arbejdsmiljøhåndbogen.
Bemanding
Lederne i områderne forbereder og indkalder ekstrapersonale efter behov.

Udstyr

Kontaktoplysninger

Midtjysk Brand og Redning
Styrelsen for Patientsikkerhed
Krisestaben
Lokalledere
Praksiskonsulent

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

 

Henvisning


Action card for ovenstående findes på hjemmesiden.
Se desuden beredskabsplan for vandforsyning på hjemmesiden for Teknik og Miljø - se i venstre side.

Oprettelse, godkendelse og revision

Udarbejdet af: Mette Møller Vitting, oktober 2017
Godkendt af: (afdelings-/stabschef) den …(dato)
Revideret:
Sidst opdateret: 04.10.2018