Socialområdet

Afdelingens kritiske ydelser

  • Tage vare på borgeres og ansattes sikkerhed, når de bruger, bor på, arbejder på eller besøger vores tilbud.
  • Beskyttelse af personlige data / IT.

Afdelingens interne krisestyringsorganisation

Socialområdets krisestab er identisk med Socialområdets ledergruppe.

Socialchefen er krisestabens leder. I dennes fravær er Souschefen krisestabens leder. Er begge fraværende træffer de tilstedeværende i krisestaben beslutning om, hvem der tager ledelsen.

Varetagelse af de forskellige opgaver i forbindelse med kriser, kan findes på siden om rollebaseret krisestyring.

Kriselederen træffer beslutning om, på hvilken lokalitet krisestaben har base.

I krisesituationer er krisestabens medlemmer forpligtiget til at være kontaktbar også uden for arbejdstid.

Kriselederen træffer beslutning om på hvilken måde krisestaben skal kunne komme i kontakt med hinanden (SMS, Skype mv) under en krise.

Afdelingens understøttelse af kommunens øverste krisestab

Ved andre opståede kriser deltager Socialchefen i den fælles krisestyring.

Alarmering

Alarmopkald kan komme fra borgere, medarbejdere eller andre offentlige institutioner.

Modtager af et alarmopkald videregiver straks oplysningerne til nærmeste leder. Er det ikke muligt at kontakte nærmeste leder, tages kontakt til en sideordnet leder til nærmeste leder.

Den kontaktede leder informerer socialchefen. Socialchefen er herefter ansvarlig for informationen til øvrige relevante parter i Socialområdet.

Opgaver i den rollebaserede krisestyring

Vi sikrer, at Socialområdets kerneopgaver kan løses.

Vi sikrer, at borgere får den social- og sundhedsfaglige bistand, der er nødvendig for livets opretholdelse.

Vi sikrer overnatningsmulighed, for borgere der måtte have behov.

Kriselederens opgaver

Kriselederen leder, og er ansvarlig for, krisestabens indsats og håndtering af krisen.

Kriselederen vurderer i samarbejde med krisestaben hvilke og hvor mange ressourcer der skal allokeres for at håndtere krisen.

Kriselederen kontakter andre chefer i det omfang det er nødvendigt at inddrage andre dele af kommunens organisation for at kunne håndtere krisen.

Kriselederen informerer Kommunikationsafdelingen om den opståede hændelse.

I samarbejde med Kommunikationsafdelingen træffes beslutning om hvilke og hvorledes informationer skal viderebringes til involverede borgere og medarbejdere og medierne.

I samarbejde med Kommunikationsafdelingen træffes der beslutning om, i hvilket omfang eksterne parter skal informeres, for at undgå en forværring af en faretruende situation.

Kriselederen underretter resten af den kommunale organisation via ledelsessystemet.

Kriselederen træffer beslutning om hvornår og i hvilket omfang det politiske niveau skal informeres.

Kontaktoplysninger

Direktør Mette Andreassen 87 87 60 00 / mean@viborg.dk

Souschef Rie Andersen 30 30 27 84 / ra1@viborg.dk

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Oprettelse/revision:

Denne delplan er udarbejdet af Michael Petersen, oktober 2017.
Godkendt af (afdelings-/stabschef) den: (dato)
Revideret senest:

Sidst opdateret: 03.03.2020