Børn & Unge

Delplan for Børn & Unge

Afdelingens kritiske ydelser

 • At beskytte de børn og unge, vi har i vores varetægt i dagtilbud, skole og på døgn- og opholdssteder.
 • At beskytte vores ansatte, mens de tager vare på børnene og de unge.

Afdelingens indsatsplaner

Afdelingens interne krisestyringsorganisation

Børn & Unges kriseberedskab består af tre niveauer:

 1. B&U øverste krisestab – samles i særligt skærpede og meget omfattende situationer. Lederen af den øverste kriseledelse beslutter, hvornår staben aktiveres.
 2. B&U interne krisestab – samles, når krisen omfatter et funktionsområde – fx skoleområdet - og krisen vurderes at kunne håndteres inden for dette område.
 3. Den lokale krisestab – samles, når der er en krise på en enkelt lokation – fx en børnehave - hvor krisen vurderes at kunne håndteres inden for eget område.

Alle krisestabe består af fem roller, se beskrivelsen af rollerne på siden Rollebaseret krisestyring

B&U øverste krisestab

B&U interne krisestab

Den lokal krisestab

Alle enkeltlokationer - skoler, dagtilbud, institutioner mv. - udpeger en fast krisestab. Den består af navngivne personer og kontaktinformation, der udpeges til følgende roller:

Specielt for dagplejere

Sker der en hændelse hos en dagplejer, tager dagplejeren kontakt til sin områdeleder, som aktiverer ”Den interne krisestab” med Dagtilbudschefen som kriseleder.

Mødested

Kriselederen meddeler i sin indkaldelse, hvor staben skal mødes.

Indkaldelse og kontakt

Indkaldelse og kommunikation til krisestaben sker via telefon, indtil man er fysisk samlet.
Overvej skype og telefonmøder, hvis man ikke kan samles hurtigt.

Afdelingens understøttelse af kommunens øverste krisestab

Børn & Unge indgår i alle kriser, der involverer børn og unge eller lokationer, hvor der opholder sig børn og unge.

Børn & Unge deltager i krisestabe efter behov med:

 • Direktør
 • Relevant chef

Alarmering

Alarmering kommer fra de enkelte lokationer – skoler, dagtilbud, dagplejere, institutioner osv. Alarmeringen sendes opad i ledelsessystemet – fx skoleleder alarmerer skolechef. Alarmering sker telefonisk.

Opgaver i den rollebaserede krisestyring

Kriselederens opgaver

 • Modtager alarmering/underretning om hændelse.
 • Ansvarlig for at samle krisestaben.
 • Sikrer ansvarlige til de øvrige fire roller i staben og delegerer opgaver.
 • Ansvar for opdateret overordnet situationsbillede.
 • Orienterer opad i ledelsessystemet og sikrer kommunikation med relevante aktører uden krisestaben.

Opgaver til ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation

 • Sekretær for krisestaben
 • Indsamler information til at danne et løbende, opdateret situationsbillede.
 • Fører krisestyringslog som dokumentation for beslutninger og handlinger.

Opgaver til ansvarlig for involverede personer

 • Al relation til mennesker, der er berørte af hændelsen: forældre, børn, medarbejdere
 • Kommunikation til de berørte i samarbejde med den kommunikationsansvarlige
 • Sikre Børn & Unges tilstedeværelse i berørte områder.

Opgaver til ansvarlig for proces/teknik/bygning/systemer

 • Indhente og/eller bidrage med støtte og kendskab til processer, drift og leverancer (IT, bygninger, systemer, forsyning).

Opgaver til ansvarlig for kommunikation

Kontaktoplysninger

Find kontaktoplysninger på nøglepersonel i Børn & Unge her.

Oprettelse/revision

Denne delplan er udarbejdet af kommunikationskoordinator Lisbeth Norre.
Godkendt af sekretariatschef Flemming Jensen den 31. oktober 2017


Sidst opdateret: 22.04.2020