Radikalisering

Situation

En borger er i risiko for at blive radikaliseret.

Hvad er radikalisering?
Radikalisering betegner en proces, hvorigennem en gruppe eller et individ i stigende grad får ekstreme holdninger og/eller støtter anvendelsen af voldelige eller ulovlige handlinger for at fremme dem. Processen kan ske gradvist eller pludseligt, og kan karakteriseres ved blandt andet:

  • At en person accepterer ekstremismens idéer og metoder, eventuelt ved at tilslutte sig dens organiserede grupper.
  • At der sker en intensiv socialisering, bearbejdning og gradvis skarpere retorik i lukkede grupper. Det kan eksempelvis ske ved personlige samtaler eller i lukkede chat rooms på Internettet.
  • At der sker en ”dehumanisering”, hvor dem man opfatter som fjender ikke ses som mennesker, hvilket er medvirkende til at legitimere voldshandlinger.

Bekymringstegn:
Der findes ikke en endegyldig liste over bekymringstegn, der med sikkerhed betyder, at en borger er inde i en radikaliseringsproces.

Tilstedeværelsen af ét bekymringstegn hos borgeren, eksempelvis deltagelse i kriminalitet, er heller ikke nødvendigvis ensbetydende med, at borgeren er ved at blive radikaliseret.

Det er derfor vigtigt at se på både styrken og antallet af bekymringstegn.

I hvert enkelt tilfælde skal der foretages en individuel vurdering, som Viborg Kommunes kontaktperson på området kan være behjælpelig med.

Bekymringstegn kan eksempelvis relatere sig til:

• Adfærd
Borgeren opsøger hjemmesider, litteratur eller film med voldelige/ekstreme budskaber.

Borgeren er involveret i bekymrende begivenheder, for eksempel voldelige sammenstød eller deltagelse i møder med ekstremistiske budskaber.

Borgeren benytter sig af totalitære symboler, for eksempel ved sin påklædning, tatoveringer og plakater på sit værelse.

Borgeren er involveret i vold, kriminalitet eller anden alvorlig risikoadfærd.

• Holdninger
Borgeren giver udtryk for intolerance over for andres synspunkter, afviser demokratiske principper eller er moraliserende og prøver at pådutte andre sin overbevisning.

Borgeren giver udtryk for konspirationsteorier, simple fjendebilleder og had mod bestemte grupper. Det kan være “jøder”, “muslimer”, “danskere”, “kapitalister”, “indvandrere”, “homoseksuelle” eller andre.

Borgeren argumenterer for “absolutte løsninger”, for eksempel at en bestemt gruppe skal fjernes, eller at noget skal bombes.

Borgeren søger at legitimere disse holdninger ved at give udtryk for indignation over forhold i samfundet eller i verden.

• Relationer
Borgeren er isoleret eller splittet i forhold til familien.

Borgeren får nye venner og har relationer til personer eller grupper, der giver anledning til bekymring, eventuelt personer, som er kendt for kriminalitet eller ekstreme holdninger.

Borgeren har givet afkald på hidtidige venner og fritidsaktiviteter.

Alarmering

Du får som medarbejder mistanke om radikalisering af en borger, eller du modtager en bekymringshenvendelse fra eksempelvis en forælder, nabo eller andre.

Medarbejderen underretter nærmeste leder om mistanken eller bekymringshenvendelsen.
Nærmeste leder tager kontakt til Viborg kommunes fagspecialist Bettina Sørensen i Integrationsteamet i Jobcenteret.

Opgaver

Hvad tilbuddet har af opgaver aftales mellem fagspecialist Bettina Sørensen og lederen af tilbuddet og afhænger af den konkrete mistanke.

Handling

I Viborg Kommune er det naturligt en ledelsesmæssig beslutning, at foretage en beslutning om politianmeldelse af mulige strafbare forhold, på det tilbud hvor kendskab til eller bekymring for et strafbart forhold eller forsæt hertil er til stede.

Ledelse og organisation

Fagspecialist Bettina Sørensen leder den kommunale indsats mod radikalisering.

Bemanding og udstyr

Kommunikation

Lederen af tilbuddet underretter fagspecialist Bettina Sørensen om mistanken.

Lederen af tilbuddet underretter sin nærmeste leder om mistanken.

Denne vurdere herefter om arbejdsmarkedschefen skal underrettes om mistanken.

Kontaktoplysninger

Fagspecialist Bettina Sørensens kontaktoplysninger:
Tlf: 8787 4612
Mail: bls@jobcenterviborg.dk

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Mikael Rolle, oktober 2017.
Godkendt af arbejdsmarkedschef Charlotte Burvil, 1/12-2017.

Action cards

Der er pt ingen action cards tilknyttet denne plan.

Sidst opdateret: 11.01.2018